Firmos pabaiga

Įmonės bankrotas

Įmonei tapus nemokia, t.y. kai jos finansiniai įsipareigojimai lygūs ar viršija jos valdomą turtą, tokiai organizacijai gręsia bankrotas. Įmonės bankroto procesas gali būti teisminis ir neteisminis.

Kai dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą kreipiasi įmonės vadovas, savininkas ar kreditoriai, toks procesas bus teisminis. Teismas iškėlus įmonei bankroto bylą paskiria bankroto administratorių. Įmonių bankroto įstatymas numato ir kitą būdą – neteisminį, kuris vykdomas ne teismo tvarka. Įmonės vadovas ar savininkas gali pasiūlyti kreditoriams bankroto procesą vykdyti neteisminiu keliu. Vykdant bankroto procesą neteisminiu būdu vietoje teismo klausimus sprendžia įmonės kreditorių susirinkimas. Reiktų atkreipti dėmesį, kad neteisminis bankroto procesas įmanomas tik tada, jei įmonė neturi jau iškeltų bylų, kuriose jai pareikšti ar jau pagal teisminių ar kitų  institucijų išduotus vykdomuosius raštus išieškomi turtiniai reikalavimai. Šis neteisminis bankroto procesas yra žymiai priimtinesnis ir pigesnis nei teisminis.

Jeigu nemoki įmonė neturi savo turto tiek kad susimokėtų teisminio bankroto proceso išlaidas gali būti taikomas supaprastintas įmonės bankroto procesas. Taikant supaprastinto bankroto procesą įmonės kreditorių susirinkimai nėra šaukiami. Tokiu atveju teismas sprendžia kreditorių susirinkimo klausimus. Šis supaprastinto bankroto procesas yra terminuotas ir negali tęstis ilgiau negu vieneri metai nuo teismo nutarties vykdyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo datos. sprendi

Be jau minėtų bankroto procesų įmonė turi galimybę sudaryti su kreditoriais taikos sutartį. Tai numatyta Įmonių  bankroto įstatymo nuostatose.  Taikant šį procesą nustatomi įmonės įsipareigojimai, kreditorių reikalavimai, jų patenkinimo terminai ir būdai ir įmonės atsakomybė taikos sutarties nevykdymo atveju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *